Koszyk: (pusty)
Do darmowej dostawy zostało: 350,00 zł
do kasy suma: 0,00 zł

wyszukiwarka zaawansowana


» przeczytaj wszystkie opinie

Producenci
Kontakt

Adres: os. Złotej Jesieni 2c/19 31-826 Kraków

Telefon: 535 500 041

E-mail: sklep@oak-toys.pl

NIP: PL6621784389

REGON: 382675213

LIKWIDACJA SKLEPU!

Całkowita wyprzedaż asortymentu. 

Przy większych zakupach dla szkół i żłobków możliwa indywidualna zniżka.

 

Zapraszamy!

Regulamin

Kraków, 07 kwietnia 2019

Regulamin sklepu internetowego oak-toys.pl

pobierz regulamin w wersji pdf wraz z załącznikami 

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu.

 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną oak-toys.pl, którego główną funkcjonalnością jest umożliwienie Klientowi złożenia oferty zakupu Towaru.

 3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie.

 4. Sprzedawca – Sylwia Łysik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  "Sylwia Łysik" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem:

Sylwia Łysik
os. Złotej Jesieni 2c/19
31-826 Kraków
NIP: PL6621784389
REGON:382675213

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu będące ofertą zakupu określonego w tym oświadczeniu Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym określa:

  1. zasady składania przez Klientów Zamówień,

  2. zasady zakładania i prowadzenia Konta Klienta.

 2. Klient zobowiązany jest do:

  1. korzystania z materiałów (np. tekstów, grafik, zdjęć) zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności zabronione jest modyfikowanie kodu oprogramowania Sklepu,

  3. nieumieszczania w ramach Sklepu informacji handlowej,

  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi dobrymi zwyczajami.

 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:

  1. dostęp do sieci Internet,

  2. konto poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§ 3. Zasady składania Zamówień, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać rodzaj i liczbę Towaru, sposób płatności oraz sposób dostawy. W polu "Uwagi" Klient może zawrzeć dodatkowe informacje.

 3. Zamówienia składane są wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonej do tego funkcjonalności Sklepu po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 4. Zamówienie jest składane Sprzedawcy i wiąże Klienta w momencie kliknięcia na przycisk "Kupuję i płacę".

 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia" potwierdzającą istotne elementy Zamówienia.

 6. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, zatytułowanej "Zmiana statusu zamówienia: przyjęte do realizacji", pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 7. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).

 8. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu lub w dokumentacji znajdującej się w pudełku Towaru.

§ 4. Ceny Towarów, formy płatności, faktury

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz informacji o ewentualnych dodatkowych opłatach związanych z wybraną formą płatności, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w podsumowaniu w trakcie składania Zamówienia.

 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

 4. Wyboru formy płatności Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

 5. W razie wybrania jako formy płatności bezpośredniego przelewu na rachunek Sprzedawcy brak płatności w ciągu 14 dni od momentu złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia i rozwiązaniem umowy sprzedaży Towaru.

 6. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury) i przesyła je na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 7. Klient będący podatnikiem podatku VAT powinien w trakcie składania Zamówienia podać nazwę swojej firmy, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych NIP.

 8. Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 miesięcy od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych NIP.

§ 5. Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Wyboru formy dostawy Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

 4. W trakcie składania Zamówienia Klient otrzymuje informacje o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia (przekazania przesyłki firmie kurierskiej lub pocztowej).

 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu Towaru spowodowane przez firmę kurierską lub pocztową.

 6. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić opakowanie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody. O uszkodzeniu przesyłki Klient zawiadamia niezwłocznie Sprzedawcę.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez firmę kurierską lub pocztową. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa na przykład za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

Sylwia Łysik
os. Złotej Jesieni 2c/19
31-826 Kraków

 1. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranej przez Klienta firmy kurierskiej lub pocztowej.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towarów:

  1. w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

Integralną częścią tego regulaminu jest „Polityka prywatności i informacja o plikach cookies” z dnia 18 maja 2018 roku stanowiąca załącznik do tego regulaminu.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach, danych może uniemożliwić złożenie lub realizację Zamówienia.

 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej są przetwarzane:

  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień,

  2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru),

  3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji handlowej o ofercie Sklepu i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji,

  4. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu umożliwienia Klientowi oceny realizacji zamówienia za pomocą Programu Zaufane Opinie
 3. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania w trybie reklamacji.

 4. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Sklepu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

§8. Konto Klienta

 1. Niektóre z funkcjonalności Sklepu (przykładowo: możliwość dodania opinii o Towarze lub podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów) dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających konta.

 2. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz ustalenie co najmniej 6 znakowego hasła zabezpieczającego. Hasło zabezpieczające nie powinno być udostępniane osobą trzecim.

 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Klient może w dowolnym czasie zakończyć świadczenie usługi poprzez usunięcie konta Klienta.

 6. Sprzedawca może zakończyć świadczenie usługi poprzez usunięcie Konta Klienta w przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez Klienta. 

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@oak-toys.pl.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.

  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient posiadający konto zostanie poinformowany  na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem konta Klienta.

 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Załącznikiem do regulaminu jest „Polityka prywatności i informacja o plikach cookies”.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl